چگونگی شبکه سازی دفاتر مشاور املاک

خلاصه
1400/06/09

ایجاد شبکه در دفاتر املاک و بین کامپیوترهای دفاتر مشاور املاک موجب می گردد تا کارمندان یا مشاوران شما با تعامل و یکپارچگی بیشتری تحت مدیریت شما فعالیت داشته باشند.

چگونگی شبکه سازی دفاتر مشاور املاک
ایجاد شبکه در دفاتر املاک و بین کامپیوترهای دفاتر مشاور املاک موجب می گردد تا کارمندان یا مشاوران شما با تعامل و یکپارچگی بیشتری تحت مدیریت شما فعالیت داشته باشند.
در نرم افزار املاک سرو شما امکان شبکه سازی بین کارشناسان را خواهید داشت بنحوی که هر کارشناس بنابر اختیاراتی که در دفتر املاک شما دارد قادر به بررسی و معرفی یا ثبت فایل داشته باشد.
 در سیستم شبکه نرم افزار املاک سرو به شما قدرت مدیریت مطلق داده می شود که هر سطح دسترسی را تعیین و حدود صلاحیت هر کارشناس را تعیین نمایید.
 در سیستم شبکه نرم افزار املاک سرو تمام کارشناسان یا کارمندان شما هر فعالیتی که در نرم افزار املاک سرو انجام میدهند برای شما بعنوان مدیر سیستم قابل مشاهده خواهد بود.
بدون شک استفاده ازسیستم شبکه نرم افزار املاک سرو موجب پیشرفت چشم گیر شما در دفتر یا دپارتمان های املاک خواهد شد.
نصب و ارسال نرم افزار املاک سرو در سراسر کشور رایگان میباشد.
 شما با خرید نرم افزار املاک سرو از پشتیبانی و خدمات پس ازفروش یک ساله رایگان نرم افزر املاک سرو بهره خواهید برد.