آمار گیری دقیق نرم افزار خیریه

خلاصه
1400/06/08

مشاهده اطلاعات روزانه و دقیق در موسسات خیریه یکی از دغدغه ها و عوامل اساسی به منظور رفتن به سمت و سوی مکانیزه سازی و مدرن نمودن موسسات خیریه است.

آمار گیری دقیق نرم افزار خیریه
 مشاهده اطلاعات روزانه و دقیق در موسسات خیریه یکی از دغدغه ها و عوامل اساسی به منظور رفتن به سمت و سوی مکانیزه سازی و مدرن نمودن موسسات خیریه است.
 یکی از ابزارهای آمارگیری و کسب اطلاع نسبت به وقایع دقیق روزانه در موسسات خیریه که از کاربردی ترین ابزارهای نرم افزار مدیریت خیریه سرو نیز به شمار می رود، ابزارهای گزارش گیری و داشبورد نرم افزار مدیریت خیریه سرو می باشد.
 در این قسمت از نرم افزار خیریه سرو شما در هر لحظه قادر خواهید بود تا با کلیک روی داشبورد مدیریت نرم افزار خیریه سرو به تمام و ریز اطلاعات جاری موسسه خیریه دسترسی داشته باشید و امکان آمارگیری دقیقی در تمام بخش های موسسه خیریه با نرم افزار سرو در دسترس شما خواهد بود تا بهترین مدیریت موسسه خیریه را به اجرا بگذارید.