نحوه تعریف متغیر ها در سی شارپ

خلاصه
1397/06/13

ثابت یک مکان از حافظه است ، که اطلاعات آن هیچ وقت تغییر نمی کند ، و اطلاعات آن همواره ثابت است ، و در طول برنامه هیچوقت تغییر نمی کند string fname; int d;مقدار دهی متغیر ها در سی شارپ

نحوه تعریف متغیر ها در سی شارپ


string fname;
int d;
مقدار دهی متغیر ها در سی شارپ
برای مقدار دهی متغیر ها باید از علامت انتساب یا = استفاده کرد
برای مثال
   d = 10;
      fname = "milad";
ثابت در سی شارپ چیست ؟
ثابت یک مکان از حافظه است ، که اطلاعات آن هیچ وقت تغییر نمی کند ، و اطلاعات آن همواره ثابت است ، و در طول برنامه هیچوقت تغییر نمی کند ، مثلا اگر ما در برنامه عدد پی را برای محاسبه محیط دایره داشته باشیم ، دیگر نیازی نیست آن را در یک متغیر بگذاریم
نحوه تعریف ثابت ها در سی شارپ
Const   Datatype   CName
Cname در مثال بالا همان ، نام ثابت است ، که هر نامی می تواند باشد ف ولی اگر نام های با معنی باشد ، خیلی بهتر است .
Datatype هم مانند متغیر ها همان نوع ثابت هست ، تنها تفاوت کلمه کلیدی const هست .
مثال از ثابت ها
const   double   pi1 =3.14 ;
این یک ثابت تعریف می کند که می تواند یک مقدار از نوع اعشاری را در طول برنامه در خود نگهداری کند .
مقدار دهی ثابت ها در سی شارپ
برای مقدار دهی در سی شارپ ، باید مستقیما در هنگام تعریف ثبات مقدار دهی کرد .
نکته )   اگر ، در هنگام تعریف ثابت ، آن را تعریف نکنیم ، مانند زیر خطا می گیرد .
مثال ، یک قطعه کد بنویسید که محیط دایره را حساب کند .
  
       double     dblRadious   ;
       double Area   ;
       const double cpi =3.14 ;
       dblRadious = 20;
       Area = (dblRadious * dblRadious) * cpi ;
      
           MessageBox.Show( Convert.ToString (Area)) ;
نکته ) تابع convert : عدد را به رشته تبدیل می کند .