لیست اتومبیل در نرم افزار نمایشگاه اتومبیل سرو

خلاصه
1397/06/11

پس از اینکه اطلاعات اتومبیل ها را ثبت نمودید در آینده امکان دارد بخواهید لیست این اطلاعات را مشاهده، جستجو، ویرایش و یا چاپ کنید

لیست اتومبیل در نرم افزار نمایشگاه اتومبیل سرو


پس از اینکه اطلاعات اتومبیل ها را ثبت نمودید در آینده امکان دارد بخواهید لیست این اطلاعات را مشاهده، جستجو، ویرایش و یا چاپ کنید؛ فرم لیست اطلاعات اتومبیل این امکان را در اختیار شما قرار می دهد.
فرم لیست اطلاعات اتومبیل ها در نرم افزار نمایشگاه اتومبیل سرو خود شامل چند بخش از جمله لیست اتومبیل های امانی، لیست اتومبیل های نمایشگاه، لیست اتومبیل های فروخته شده، سطل بازیافت، لیست اتومبیل های بایگانی شده، لیست کل اتومبیل های می باشد.
کلیه اطلاعاتی که بصورت امانی در سیستم  نرم افزار نمایشگاه خودرو سروثبت نموده اید در این بخش نمایش داده می شوند و شما با کلیک روی این بخش ها می توانید کلیه اتومبیل های امانی را مشاهده کنید.
کلیه اطلاعات اتومبیل هایی که متعلق به نمایشگاه است و نمایشگاه آنها را به منظور فروش خریداری نموده است در این بخش نمایش داده می شوند و شما می توانید در زیر اطلاعات این اتومبیل ها جستجو نمایید.
در قسمت اتومبیل های فروخته شده لیست اتومبیل هایی نمایش داده می شود که فروخته شده اند و دیگر نیازی نیست در لیست اتومبیل های فعال نمایش داده می شوند. اتومبیل هایی که مربوط به نمایشگاه هستند و سند خرید برای آنها صادر می شود بصورت خودکار به این بخش منتقل می شوند.
در قسمت سطل بازیافت، لیست اتومبیل هایی را که حذف نموده اید نمایش داده می شوند وچنانچه شما اتومبیلی را از این بخش حذف کنید بصورت کامل از چرخه سیستم حذف می شود.
در قسمت لیست اتومبیل، مشخصات تمام اتومبیل ها چه اتومبیل های امانی، چه اتومبیل های نمایشگاه و غیره نمایش داده می شود.

برای خرید نرم افزار نمایشگاه اتومبیل سرو کلیک کنید