دانلود کد ضرب دو ماتریس با زبان c

دانلود کد ضرب دو ماتریس با زبان c

این پروژه برنامه نوسی شده یک سورس کد است که ضرب دو ماتریس از هم می باشد که با استفاده از آرایه 3 در 3 پیاده سازی شده است. این برنامه با استفاده از زبان برنامه نوسی سی یا همان زبان c نوشته شده است.

دانلود کد ضرب دو ماتریس با زبان c


این پروژه برنامه نوسی شده یک سورس کد است که ضرب دو ماتریس از هم می باشد که با استفاده از آرایه 3 در 3 پیاده سازی شده است. این برنامه با استفاده از زبان برنامه نوسی سی یا همان زبان c نوشته شده است.
بعد از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد از او سوال می شود که عناصر آرایه اول(آرایه شماره یک) را وارد کند سپس از او سوال می شود تعداد عناصر آرایه دوم(آرایه شماره دو) را وارد کند سپس برنامه ماتریس اول را در ماتریس دوم ضرب(آرایه سوم = آرایه اول ضربدر آرایه دوم) می کند و سپس نتیجه را در خروجی و بر روی مانیتور نمایش می دهد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.