بسته های نرم افزاری اتوکد آشنایی

خلاصه
1397/06/12

بسته های نرم افزاری اتوکدآشنایی یکی از ابزارهای بسیار قدرتمند است که در طراحی و نقشه کشی به کمک رایانه مورد استفاده قرار می گیرد.

بسته های نرم افزاری اتوکد


آشنایی
اتوکد ، یکی از ابزارهای بسیار قدرتمند است که در طراحی و نقشه کشی به کمک رایانه مورد استفاده قرار می گیرد. هر تصویری که می توانیم به صورت دستی رسم کنیم، به کمک اتوکد نیز ترسیم شدنی است.
نمودارهای عملیاتی، چارت سازمانی،تصاویر نمایشی، نقشه های الکترونیکی، ساختمانی، مکانیکی،جغرافیای شیمیایی،کارهای مهندسی، منحنی های ریاضی، کارت تبریک و ...
نمونه ای از تصاویری است که اتوکد به سادگی و به سرعت می تواند آن ها را تولید نماید. نقشه هایی را که اتوکد رسم می کند از دقت بسیار زیادی برخوردار است، به ویژه اگر از دستگاه های مناسب استفاده شود.
هر چه را که اتوکد تولید می کند، "شی ء" یا " موجودیت" می گویند.
برای مثال، خط، دایره و عبارت نوشتاری نمونه ای از اشیاء هستند. اتوکد اجازه می دهد که در اشیای تولید شده، تغییراتی ایجاد نماییم یا آن ها را پاک کنیم یا از آن ها نسخه برداری نماییم یا بر روی کاغذ چاپ کنیم یا نحوه نمایش آن ها را تغییر دهیم و به طور کلی آن ها را ویرایش و پردازش کنیم. اتوکد هر تغیراتی که در تصویر ایجاد می کند، بلافاصله بر روی صفحه نشان می دهد.
اتوکد، محصولی از شرکت اتودسک است که اولین نگارش آن در سال 1982 ارایه شد. از اولین نگارش تاکنون، تغییرات زیادی در آن صورت گرفته و امکانات زیادی به آن اضافه شده است.