دانلود کد کپی رشته اول در دومی با زبان سی

دانلود کد کپی رشته اول در دومی با زبان سی

این پروژه یک سورس کد نوشته شده با زبان سی است که دو متغیر رشته ای تعریف می کند سپس رشته اول را در متغیر رشته ای دوم کپی می کند و اینکار را با استفاده از تابع strcopy انجام می دهد.

دانلود کد کپی رشته اول در دومی با زبان سی


این پروژه یک سورس کد نوشته شده با زبان سی است که دو متغیر رشته ای تعریف می کند سپس رشته اول را در متغیر رشته ای دوم کپی می کند و اینکار را با استفاده از تابع strcopy انجام می دهد.
وقتی کاربر برنامه را اجرا می کند از درخواست می شود یک رشته را وارد کند پس از دریافت رشته آن را در یک متغیر رشته ای قرار می دهد و سپس رشته اول را در متغیر دوم کپی می کند و سپس متغیر دوم خروجی نمایش می دهد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.