انواع روش های انتخاب سطرهای لیست در نرم افزار خیریه سرو

خلاصه
1398/06/22

برای هرگونه اقدامی همانند حذف تکی، حذف گروهی، ویرایش، چاپ، ارسال به چاپگر، ارسال پیامک و غیره در نرم افزار جامع خیریه سرو باید یکسری از سطرها را در لیست ها انتخاب کنید. در انگل

انواع روش های انتخاب سطرهای لیست در نرم افزار خیریه سرو
برای هرگونه اقدامی همانند حذف تکی، حذف گروهی، ویرایش، چاپ، ارسال به چاپگر، ارسال پیامک و غیره در نرم افزار جامع خیریه سرو باید یکسری از سطرها را در لیست ها انتخاب کنید. در انگلیسی به عمل انتخاب کردن سطرها select می گویند. هنگامی که سطرها را انتخاب می کنید با یک رنگ دیگر یا رنگی که خودتان مشخص کرده اید متمایز می شود. در انگلیسی به این عمل highlight  کردن گفته می شود. پس برای هرگونه اقدامی در نرم افزار خیریه باید آنها را انتخاب(select)  کردن تا سطرهای موردنظر بصورت برجسته یا highlight   تبدیل شوند.
انواع روش انتخاب سطرها در نرم افزار خیریه سرو
روش های گوناگونی در انتخاب سطرها وجود دارد که عبارتند از:
یک: روش انتخاب سطرهای مجاور
دو: روش انتخاب سطرهای متوالی
سه: روش انتخاب همه سطرها
چهار: روش انتخاب گروهی سطرها