شرکت نرم افزاری آبان رایان البرز

یک تیتر نمونه برای نمایش در این بخش برای نمایش چگون ...
نمودار سازمانی

نمودار سازمانی

خلاصه
1396/07/09

چارت سازمانی یا نمودار سازمانی یک نمودار سلسله مراتبی از جایگاه های و مشاغل موجود در سازمان و ارتباط میان آنها است. این نمودار سلسله مراتب سازمان و جایگاه های شغلی موجود در سازمان را مشخص

نمودار سازمانی شرکت مهندسی آبان رایان البرز

چارت سازمانی یا نمودار سازمانی یک نمودار سلسله مراتبی از جایگاه های و مشاغل موجود در سازمان و ارتباط میان آنها است. این نمودار سلسله مراتب سازمان و جایگاه های شغلی موجود در سازمان را مشخص می کند. همچنین به صورت ساده ارتباط طولی و عرضی میان جایگاه های کاری و شغلی را مشخص می کند.


5/5 0 0 0