خرید و دانلود کد حذف کلمه از جمله در سی پلاس پلاس

خرید و دانلود کد حذف کلمه از جمله در سی پلاس پلاس

سوال می شودیک متن یا جمله را وارد کند سپس از او در خواست می شود که کلمه را برای حذف وارد کند پس از آن جمله جدید با حذف کلمه مورد درخواست در خروجی چاپ خواهد شد.

دانلود  و خرید کد حذف کلمه از جمله در سی پلاس پلاس


این سورس کد یک کد به زبان سی پلاس پلاس c plus plus است که یک کلمه را از یک جمله حذف می کند. پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد ه، ازکاربرسوال خواهد شد که یک متن یا جمله را وارد کند وبعد از آن  ازکاربر در خواست خواهد شد که یک کلمه را برای حذف وارد کند سپس جمله جدید با حذف کلمه مورد درخواست در خروجی چاپ می شود.
  پس از خرید این محصول لینک دانلود نمایش داده می شود.