دانلود کد نوشتن در فایل با زبان c

دانلود کد نوشتن در فایل با زبان c

این پروژه یک سورس برنامه نوسی کد ایجاد فایل و نوشتن متن درون آن فایل می باشد، این پروژه با استفاده از زبان برنامه نویسی سی یا زبان c می باشد.

دانلود کد نوشتن در فایل با زبان c


این پروژه یک سورس برنامه نوسی کد ایجاد فایل و نوشتن متن درون آن فایل می باشد، این پروژه با استفاده از زبان برنامه نویسی سی یا زبان c می باشد.
هنگامی که کاربر موردنظر برنامه را اجرا کرد از او سوال شود که یک نام فایل با پسوند(برای مثال fileman.txt) به منظور ایجاد فایل وارد کند و سپس از او درخواست می شود که یک متن را برای نوشتن در فایل (file) وارد کند، پس از اینکه وارد کرد آن ها را در فایل درج می کند.
سورس پروژه در یک فایل با پسوند c  است که مخصوص زبان برنامه نوسی سی یا زبان c می باشد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.