دانلود کد تبدیل فارنهایت به سانتی گراد با زبان سی

دانلود کد تبدیل فارنهایت به سانتی گراد با زبان سی

این پروژه یک سورس کد تبدیل فارنهایت به سانتی گراد است که با زبان برنامه نوسی سی یا زبان c نوشته شده است. پس از اینکه برنامه را کاربر اجرا نمود برنامه از او سوال می کند که یک دما را بصورت فارنهایت وارد کند، سپس معادل آن را به سانتی گراد یا سلسیوس وارد کند.

دانلود کد تبدیل فارنهایت به سانتی گراد با زبان سی


این پروژه یک سورس کد تبدیل فارنهایت به سانتی گراد است که با زبان برنامه نوسی سی یا زبان c نوشته شده است. پس از اینکه برنامه را کاربر اجرا نمود برنامه از او سوال می کند که یک دما را بصورت فارنهایت وارد کند، سپس معادل آن را به سانتی گراد یا سلسیوس وارد کند.
این پروژه تبدیل دمای فارنهایت به سانتیگراد با زبان برنامه نوسی c نوشته شده است.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.