دانلود پروژه چک کردن حروف الفبا با زبان c

دانلود پروژه چک کردن حروف الفبا با زبان c

این پروژه یک کد با زبان c است که یک حرف وارد می شود و برنامه چک می کند که این حرف وارد شده عدد یا حروف است. در این پروژه فقط حروف یا کاراکترهای زبان انگلیسی چک می شود.

دانلود پروژه چک کردن حروف الفبا با زبان c


این پروژه یک کد با زبان c  است که یک حرف وارد می شود و برنامه چک می کند که این حرف وارد شده عدد یا حروف است. در این پروژه فقط حروف یا کاراکترهای زبان انگلیسی چک می شود. برای مثال وقتی برنامه را اجرا می کنید از شما سوال می نماید که یک کاراکتر را وارد نمایید، برای مثال کاربر عدد 2 را وارد می کند آنگاه سیستم پیام می دهد که 2 یکی از حروف الفبا نیست. یا کاربر وارد می کند a سپس سیستم پیام می دهد که a یکی از حروف الفبا می باشد. این پروژه در اصل تشخیص حروف الفبا می باشد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.