دانلود کد چاپ تاریخ فعلی با زبان سی

دانلود کد چاپ تاریخ فعلی با زبان سی

این پروژه یک سورس کد نوشته شده با زبان سی است که تاریخ فعلی سیستم را بصورت 25 sept 2015 نمایش می دهد یعنی ماه میلادی را بصورت حروفی نشان می دهد.

دانلود کد چاپ تاریخ فعلی با زبان سی


این پروژه یک سورس کد نوشته شده با زبان سی است که تاریخ فعلی سیستم را بصورت 25 sept 2015 نمایش می دهد یعنی ماه میلادی را بصورت حروفی نشان می دهد. این پروژه با زبان سی یا زبان c نوشته شده است.
وقتی کاربر برنامه را اجرا می کند بر روی خروجی جمله تاریخ امروز هست 29 sep 2015 که این عدد از روی تاریخ فعلی ویندوز گرفته می شود. ماه های میلادی به حروف بصورت زیر نمایش داده می شود Jan,Feb, April , may,june,july,aug,sep,oct, nov , dec یعنی روز و سال بصورت عددی و ماه میلادی به حروف نشان داده می شود.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.