واحد پردازش مرکزی cpu

خلاصه
1397/07/02

واحد پردازش مرکزی cpu)) این واحد عملیات کامپیوتر را کنترل کرده و اعمال پردازش داده خود را اجرا می کند. غالبا این بخش به طور خلاصه ، پردازنده نامیده می شود. حافظه اصلی داده را ذخیره می کند.

واحد پردازش مرکزی cpu))

 این واحد عملیات کامپیوتر را کنترل کرده و اعمال پردازش داده خود را اجرا می کند. غالبا این بخش به طور خلاصه ، پردازنده نامیده می شود.
حافظه اصلی  داده را ذخیره می کند.
Io  داده را بین رایانه ومحیط بیرونی جابه جا می کند.
اتصلات درونی سیستم
ارتباطاتی است که بین cpu  ، حافظه اصلی و I/O  فراهم شده است. از هر یک یا چند واحد وجود دارد. در گذشته فقط یک CPU  موجود بوده ولی در سالهای اخیر، کاربرد چند پردازنده ای مرسوم شده است. برخی از طرح های متعلق به چند پردازنده را به تدریج ارایه خواهیم داد. جالب ترین و به لحاظی پیچیده ترین جزء خود CPU    است.