تفاوت داده ها و اطلاعات

خلاصه
1397/06/13

داده در واقع ثبت یک واقعیت است. اگر سال تولد کسی 1392بود یک واقعیت است و قابل دست کاری نیست

تفاوت داده ها و اطلاعات


داده در واقع ثبت یک واقعیت است. اگر سال تولد کسی 1392بود یک واقعیت است و قابل دست کاری نیست، اگر نام کتاب، ((نهج البلاغه)) بود یک واقعیت است و تغییر پذیر نیست. بنابراین، داده ها واقعیتی هستند که قابل دستکاری نیستند و می توان آن ها را به طور ثابت ثبت کرد. اما اطلاعات، چیزهایی هستند که از دل داده ها بیرون کشیده می شوند و بنابراین، حالت نتیجه گیری دارند و به ضوابط ما مربوط می شوند و هم، از این رو، بستگی به دیدگاه ما دارند و حالت متغیر و قابل محاسبه دارند. مقدار سود، از تفاضل هزینه ها و درآمد حاصل می شود و به داده های مربوط به آن وابسته است سن شخص، بستگی به تفاضل سال تولد او تا سال فعلی دارد و بسته به اینکه اکنون در چه سالی باشیم، متغییر است. جدول های داده های اکسس، حقایق نامتغیر و واقعیت ها را ثبت می کند، اما بازجست ها از دل این داده ها اطلاعاتی را بیرون می کشد که می تواند هر چیزی باشد. کافی است برای به دست آوردن این اطلاعات، ضابطه مشخصی را تعیین کنیم. اکنون باید داده هایمان را به اکسس بدهیم تا اساس ایجاد اطلاعات قرار گیرد زیرا که هیچ پایگاه داده ای بدون جدول داده ها، تصور پذیر نیست.
ایجاد پایگاه داده ها در اکسس، سه روش متفاوت دارد اما نتیجه هر سه روش یکی است و اگر مفاهیم اساسی این کار را یاد بگیرید استفاده از روش بستگی به نظر خودتان خواهد داشت. این سه روش عبارتند از:
• ایجاد جدول به روش دستی
• ایجاد جدول به روش جادوگر
• ایجاد جدول به صورت صفحه گسترده