نوع داده در سی شارپ چیست

خلاصه
1397/06/11

نوع داده در سی شارپ چیست؟نوع داده (data type) دیتا تایپ ، یعنی نوع متغیر ، وقتی یک متغیر را ایجاد می کنیم

نوع داده در سی شارپ چیست؟


نوع داده (data type) دیتا تایپ ، یعنی نوع متغیر ، وقتی یک متغیر را ایجاد می کنیم ، باید به برنامه بفهمانیم که نوع آن باید از چه نوعی هست ، و فقط باید اجازه داشته باشد که حروف راfnameاین متغیزر اجازه دارد ، که چه برنامه هایی را ذخیره کند . مثلا متغیری مانند
ذخیره کند ،
datatypeانواع
مثالتوضیحDatatype
30000 , -25برای اعداد صحیحint
.2.5برای اعداد اعشاری کوچکSingle
محسنبرای حروفString
12:2:5برای ساعت و تاریخDatetime
400000000برای اعداد صحیح بزرگتر از اینتیجرLong
-666666666.25برای اعداد اعشاری بزرگتر از سینگلDouble
Aبرای نگهداری یک حرفChar
25برای ذخیره اعداد از 0 تا 255Byte