ایجاد یک کارپوشه جهت اشتراک گذاری

خلاصه
1397/06/10

ایجاد یک کارپوشه جهت اشتراک گذاری باز کردن کار پوشه مورد نظر

ایجاد یک کارپوشه جهت اشتراک گذاری


برای این کار مراحل زیر را انجام می دهیم:
1.    باز کردن کار پوشه مورد نظر
2.    انتخاب منوی Tool
3.     انتخاب زیر منوی Sher WorkBORK
4.    انتخاب Tab مربوط به Editing در پنجره باز شده.
5.    اسم به تاریخ روز در داخل کادر Who has this workbook open now ( چه شخصی اکنون کارپوشه را باز کرده است) قرار گرفته شده است.
6.    فعال کردن کادر انتخاب Allow by More Than One User at the Same time ( اجازه انجام تغییرات توسط چند کاربر و به طور هزمان)
7.    انتخاب Ok
8.    ذخیره کردن فایل در درایو شبکه
با انجام این کار، کاربران مجاز می توانند از این کارپوشه استفاده کنند.
نکته: با مشاهده (Shared) و نام فایل بر روی نوار عنوان، می فهمیم که فایل به اشتراک گذاشته شده است.
نکته: سلول های تغییر یافته، توسط کادر رنگی و مثلث رنگی موجود در گوشه بالایی سمت چپ روشن می شوند. رنگ روشن کننده، کاربری را که تغییر ایجاد کرده است، مشخص می کند. اگر اشاره گر را بر روی سلول روشن شده قرار دهیم، یک جمله توضیحی اصلاحی ظاهر می شود که این جمله تغییر انجام شده و شخصی که این تغییر را انجام داده است مشخص می کند.