تعریف نمودن نوع شی استثنا

خلاصه
1397/06/10

پیاده سازی استثنائات مربوط به خودتان : علاوه بر محافظت نمودن کد برنامه از استثنات به وجود آمده

تعریف نمودن نوع شیء استثنا


پیاده سازی استثنائات مربوط به خودتان : علاوه بر محافظت نمودن کد برنامه از استثنات به وجود آمده توسط RTL (کتابخانه زمان اجرا) و اجزای مختلف می تواند از مکانیزم مشابهی برای کنترل نمودن وضعیت های استثنا درون کد برنامه تان استفاده کنید.
برای استفاده نمودن از استثنائات درون کد برنامه تان، نیاز به دانستن مراحل زیر دارید:
•    تعریف نمودن نوع شیء استثنا
•    برپا نمودن استثنا
تعریف نمودن نوع شیء استشنا: با توجه به اینکه استشنائات نیز شیء می باشند، لذا تعریف نمودن یک نوع شی جدید می باشد. همچنین شما می توانید هر نسلی از اشیاء را به عنوان یک استثناء بر پا نمایید اما کنترل کننده استاندارد استثنائات فقط استشنائات منشعب شده از Exception را کنترل می نماید.
بهتر است که هر نوع استشنای جدید را از Exception یکی از استثنائات استاندارد، منشعب نمایید.
در صورتی که نوع استثنای جدید، درون یک بلوک کدی که استثنای جدید را کنترل نمی کند. بر پا می شود، باعث می شود تا یک کنترل کننده استاندارد، استثنای برپا شده را کنترل نماید.