طراحی بانک اطلاعاتی

خلاصه
1397/06/08

طراحی بانک اطلاعاتی اطلاعات در سیستم بانک اطلاعاتی رابطه ای بین چند جدول توزیع می شود تا ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات بهینه شود

طراحی بانک اطلاعاتی


اطلاعات در سیستم بانک اطلاعاتی رابطه ای بین چند جدول توزیع می شود تا ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات بهینه شود. جدول ها با فیلد های مشترک ارتباط داده می شوند، به طوری که اطلاعات می توانند به شیوه های موثری استخراج و نمایش داده شوند. اگر بانک اطلاعاتی خوب طراحی شده باشد می تواند ابزار مهمی برای مدیریت بر اطلاعات شخصی یا تجاری باشد، ولی اگر طراحی آن به خوبی انجام نشود، ارزشی نخواهد داشت. هر چه وقت بیشتری در طراحی و تحلیل داده ها صورت گیرد، نتیجه بهتری به دست می آید. وقتی طراحی کامل و مرور شد، به راحتی می توان بانک اطلاعاتی را ایجاد کرد .
فرآیند طراحی، با تحلیل کارهایی شروع می شود که برای بانک اطلاعاتی مورد نیاز است. اول باید مشخص کنید که سیستم چه کاری را باید برای انجام کاربر انجام دهد. با کاربران مصاحبه کنید تا به خواسته های آن ها پی ببرید توجه داشته باشید که فرآیند طراحی یک فرآیند تکراری است. وقتی کاربران می خواهند از سیستم جدید اسفاده کنند، راجع به ویژگی های آن فکر می کنند، مثل فرم ورود داده ها، تقاضای ویژه، و فیلد های محاسباتی.
از طرفی دیگر، طراحی باید جایی خاتمه یابد و توسعه بانک اطلاعاتی شروع شود. در این صورت، خواسته های دیگر سیستم را می توانید درنسخ های بعدی سیستم منظور کنید. فرآیند طراحی بانک اطلاعاتی را می توان در هشت مرحله انجام داد که هر مرحله هدف خاصی را دنبال می کند:
1.    تعیین کنید که کاربران چه انتظاری از بانک اطلاعاتی دارند و چه داده هایی باید در خروجی ظاهر شوند.
2.    توزیع داده ها را برنامه ریزی کنید ( چه داده هایی در چه جدول هایی قرار گیرند).
3.    فیلدهای هر رکورد را در هر جدول مشخص کنید.
4.    برای هر جدول یک فیلد منحصر به فرد تعیین کنید تا تضمین شود که هیچ دو رکوردی یکسان نیستند.
5.    تعیین کنید که جدول ها چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.
6.    طراحی را با کاربران مرور کنید.
7.    جدول ها را ایجاد کرده داده ها را وارد کنید.
8.    کارایی بانک اطلاعاتی را تحلیل و بهینه سازی کنید.