موسسه خیریه چیست

خلاصه
1397/06/07

موسسه خیریه نوعی از مشاغل است که بطور معمول نهادی مردمی می باشد و به طور غیر انتفاعی در زمینه رسیدگی به مشکلات مختلف فعالیت می نماید. تفاوت اصلی خیریه با مشاغل انتفاعی در این

موسسه خیریه چیست
موسسه خیریه  نوعی از مشاغل است که بطور معمول نهادی مردمی می باشد و به طور غیر انتفاعی در زمینه رسیدگی به مشکلات مختلف فعالیت می نماید. تفاوت اصلی خیریه با مشاغل انتفاعی در این است که در خیریه هیچ نفعی به  منظور شخص خاصی بدست نمی آید و تمام درآمدها و سود برای کمک به اهداف خیرخواهانه مندرج در اساسنامه موسسه خیریه می باشد.
 به طور کلی این نوع از کسب  و کار به یک موسسه خیریه و یا یک بنیاد که ممکن هست به صورت دولتی و یا خصوصی فعالیت نماید، اشاره می نماید. یک موسسه خیریه احتمالا به فعالیت های مذهبی، آموزشی و یا سایر فعالیت های مرتبط با منافع عمومی و بشر دوستانه بپردازد. قوانین هر موسسه خیریه بسته به این که در چه سرزمینی فعالیت می کند ممکن است متفاوت باشد. به همین منظور قوانین و مفاد مالیاتی مرتبط با موسسه خیریه هم بستگی به قوانین کشوری که در آن فعالیت می کند دارد.

خرید نرم افزار خیریه سرو