مفهوم اشیاء در برنامه نویسی PHP شیء گرایی در PHP

خلاصه
1397/06/07

شیء می تواند هر چیز فیزیکی یا مفهومی باشد. از اشیاء فیزیکی می توان ساختمان، میز، مشتری و از اشیای مفهومی موجود در نرم افزار می توان فایل، ناحیه ورودی متن یا دکمه

مفهوم اشیاء در برنامه نویسی PHP (شیء گرایی در PHP)


شیء می تواند هر چیز فیزیکی یا مفهومی باشد. از اشیاء فیزیکی می توان ساختمان، میز، مشتری و از اشیای مفهومی موجود در نرم افزار می توان فایل، ناحیه ورودی متن یا دکمه را نام برد. در برنامه نویسی شیء گرا، با تمام اشیای مفهومی و فیزیکی که در نرم افزار مورد استفاده قرار می گیرند، سروکار داریم. برنامه سازی شیء گرا را برای مدل سازی اشیا مورد استفاده قرار می گیرند.
هر شیء در برنامه نویسی شیء گرا شامل مجموعه ای از صفات و عملیات است. صفات، خواص یا متغییرهایی هستند که مربوط به اشیاء هستند و عملیات، فعالیت ها یا توابعی هستند که اشیاء می توانند اجرا نمایند تا خودشان را اصلاح کنند یا اثر خارجی داشته باشند. به عنوان مثال ، شیء مفهومی فایل را در نظر می گیریم. این شیء شامل نام ، اندازه و مکان است که جزئی از صفات آن هستند. علاوه بر این، فایل می تواند بزرگ شود، کوچک شود، تغییر مکان دهد، که این فعالیت ها جزئی از عملیات آن شیء محسوب می شوند. اکنون یک شیء فیزیکی مثل دوچرخه را در نظر می گیریم. شیء دوچرخه دارای صفاتی مثل نام ، رنگ و اندازه است. دوچرخه می تواند پنچر شود، پر باد شود، راه برود، خراب شود یا تعمیر شود که این ها جزئی از فعالیت های آن می باشند.