حالت های مختلف رابطه ها در بانک اطلاعاتی

خلاصه
1397/06/06

حالت های مختلف رابطه ها در بانک اطلاعاتی رابطه یک به یک در بانک اطلاعاتی: در این نوع رابطه، یک رکورد از جدولی با یک رکورد از جدول دیگر ارتباط برقرار می کند.

حالت های مختلف رابطه ها در بانک اطلاعاتی


انواع رابطه ها عبارتند از:
رابطه یک به یک در بانک اطلاعاتی: در این نوع رابطه، یک رکورد از جدولی با یک رکورد از جدول دیگر ارتباط برقرار می کند.
رابطه یک به چند : در این رابطه، متداول ترین رابطه در بانک اطلاعاتی است که یک رکورد از جدولی با چند رکورد از جدول دیگر مطابقت می کند.
رابطه چند به چند : در این رابطه، چند رکورد از یک جدول یا چند رکورد از جدول دیگر تطبیق می کند. این نوع رابطه معمولا در بانک اطلاعاتی رخ نمی دهد. ولی، برای ایجاد چنین رابطه ای، باید جدول دیگر به نام جدول اتصال، بین دو جدول دیگر قرار داده شود تا رابطه چند به چند را به دو رابطه یک به چند تبدیل کند.