تعریف و طبیعت هوش مصنوعی

خلاصه
1397/06/06

هنوز تعریف دقیقی که مورد قبول همه دانشمندان این علم باشد برای هوش مصنوعی ارائه نشده است، و این امر،به هیچ وجه مایه تعجب نیست.

تعریف و طبیعت هوش مصنوعی


هنوز تعریف دقیقی که مورد قبول همه دانشمندان این علم باشد برای هوش مصنوعی ارائه نشده است، و این امر،به هیچ وجه مایه تعجب نیست. چرا که مقوله مادر و اساسی تر از آن،یعنی خود هوش هم هنوز به طور همه جانبه و فراگیر تن به تعریف نداده است.
در واقع، می توان نسل هایی از دانشمندان را سراغ گرفت که تمام دوران زندگی خود را صرف مطالعه و تلاش در راه یافتن جوابی به این سوال عمده نموده اند که :
هوش چیست؟ اما اکثر تعریف هایی که در این زمینه ارائه شده اند بر پایه یکی از 4 باور زیر قرار می گیرند:
الف: سیستم هایی که به طور منطقی  فکر می کنند.
ب: سیستم هایی که به طور منطقی عمل می کنند.
ج:سیستم هایی که مانند انسان فکر می کنند
.
د:سیستم هایی که مانند انسان عمل می کنند.
شاید بتوان هوش مصنوعی را این گونه توصیف کرد: ((هوش مصنوعی عبارت است از مطالعه این که چگونه کامپیوترها را می توان وادار به کارهایی کرد که در حال حاضر انسان ها آن ها را بهتر انجام می دهند به عبارتی هوش مصنوعی به هوشی که یک ماشین از خود نشان می دهد و یا به دانشی از کامپیوتر که سعی در ایجاد آن دارد گفته می شود)).