نحوه تراکنش نرم افزار مدیریت ریسک

خلاصه
1397/06/06

نحوه تراکنش نرم افزار مدیریت ریسک نرم افزار مديريت ريسك يك بستر منسجم براي مديريت ريسك گسترده و يكپارچه است

نحوه تراکنش نرم افزار مدیریت ریسک


نرم افزار مديريت ريسك يك بستر منسجم براي مديريت ريسك گسترده و يكپارچه است و ابزار كنترل ريسك و مميزي را براي موسسات سرمايه گذاري ، امور بانكي تجاري و موسسات اعتباري فراهم مي سازد. اين نرم افزار نيازهاي معمول و عملياتي و همچنين روش هاي مميزي و ارزيابي ريسك از هر دو نظر معمول و اقتصادي را فراهم مي سازد.
   اطلاعات پيش از ارسال به مخزن نهايي به يك پايگاه داده واسط منتقل مي شود و از فيلترهايي كه كاربر تعريف كرده است، مي گذرد. اين داده ها اطلاعات مالي و اقتصادي وارد شده به سيستم مركزي بانك يا سازمان اقتصادي هستند و موتور فيلترپرداز، تمامي قابليت هاي مورد نياز كاربر را از هر نوع متصور، در اختيار وي مي گذارد از جمله اطلاعات ورودي مي توان به حساب ها ، مبالغ بدهكار ، مبالغ بستانكار و تراكنش هاي خدمات مالي و ... اشاره نمود. دسته بندي اطلاعات از لحاظ تاريخ ورود نيز در اين مرحله و در خود سيستم انجام مي شود تا كاربر قابليت انتخاب گروه اطلاعات مربوط به تاريخ مورد نظر را جهت تحليل داشته باشد.
پس از ذخيره اطلاعات فيلتر شده در پايگاه داده ها ، اولين گام تحليل حساب ها و سپس تشكيل گروه حساب ها است .اين گروه حساب ها در يك ساختار درختي نامحدود براساس نيازهاي تحليل گري مالي و ريسك گروه بندي مي شود. مدل ساخته شده در كليه مراحل بعدي تحليل ريسك در سيستم استفاده مي شود. قابليت
 
هايي همچون مرتب سازي ، جستجوي قدرتمند و كاربري گرافيكي آسان در تسهيل و تسريع مدل سازي در خدمت كاربر هستند. پيوستگي و مطابقت تراكنش هاي مالي و گروه حساب ها در اين مرحله مورد محاسبه و تحليل قرار مي گيرد . كاربر جفت سازي گروه حساب ها و انواع قراردادها را بدون هيچ محدوديتي به صلاحديد خويش انجام مي دهد سپس سيستم نتيجه و جزئيات را به صورت خروجي در اختيار وي مي گذارد.
در مرحله بعد مدل هاي بسته هاي زماني با تعيين محدوده زماني دلخواه و به تعداد دلخواه ايجاد مي گردد . در مرحله مدل سازي ترازنامه مالي، مدل هاي مربوط به صورت وضعيت مالي با استفاده از گروه حساب ها و انواع قرارداد در يك ساختار درختي نامحدود با استفاده از عنوان ها و تنظيمات ديداري دلخواه توليد مي شوند. در قسمت مدل سازي از مشابه سازي جريان نقدينگي ، جريان نقدينگي گروه حساب ها و انواع قراردادهايي كه تاريخ سررسيد يا جدول جريان نقدينگي ندارند براساس گرايش هاي قبلي و تحليل كاربر مدل سازي شده و تحت عنوان مدلي نهايي جهت استفاده در تحليل ذخيره مي گردد. در مرحله مدل سازي منحني نرخ سود ، نرخ سود كنوني و پيش بيني شده براي انواع قراردادها مدل سازي شده و سپس محاسبات مربوط به وزن دهي نرخ هاي سود براساس مدل هاي بسته زماني كه به ازاي هر نوع قرارداد از سوي كاربر تعيين مي شود انجام مي گيرد.