سازمان دهی برنامه ها انواع توابع

خلاصه
1397/06/05

سازمان دهی برنامه ها به طور کلی توابع را می توان به دو دسته تقسیم کرد

سازمان دهی برنامه ها


انواع توابع
به طور کلی توابع را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
1.    توابع  each()، list()، next()، prev()،  sort()، asort() ، rsort() و غیره. این توابع را به نام توابع سیستم یا کتابخانه ای می خوانیم
2.    توابعی که توسط کاربر نوشته می شوند. اگر توابع موجود در PHP پاسخگوی نیاز کاربر نباشد، می تواند توابع مورد نیازش را بنویسید و آن ها را به کارگیرد. این توابع را می توان توابع ساخت کاربر نامید.