آرایه در زبان برنامه نویسی سی شارپ چیست ؟

خلاصه
1397/06/05

آرایه در زبان برنامه نویسی سی شارپ چیست ؟آرایه مانند یک جدول هست، که در هر سلول ۀن می تواند یک عدد را جایگزین کرد

آرایه در زبان برنامه نویسی سی شارپ چیست ؟


آرایه مانند یک جدول هست، که در هر سلول ۀن می تواند یک عدد را جایگزین کرد ، تمام خانه های آن یک نوع داده هستند . یعنی تمام خانه های آن یا از نوع رشته هستند ، یا تمام خانه های آن از نوع صحیح هستند .
تقریبا می شود گفت یک متغیر با تعداد خانه های بیشتر است .
نحوه تعریف آرایه
datatype ArrayName[] = new datatype [NumberRow] ;
در مثال بالا ArrayName نام آرایه هست ، و Datatype نوع آرایه هست .
که دقیقا مثل متغیر هاست .
فقط NumberRowیعنی تعداد سطر های ( تعداد خانه های ) آرایه .که می تواند یک آرایه باشد .
مثال
string[] arrayname = new string[10];
این یک خط باعث می شود تا در حافظه یک جدول بصورت زیر کشیده شود :
               
یعنی یک جدول با چهار خانه
نام تمام این جدول arrayname می باشد