مقاصد معمول در برنامه نویسی دلفی

خلاصه
1397/06/04

نیازی نیست تا برای هر نوع استثنا، در همه بلوک ها اقدام به نوشتن کنترل کننده استثنا نمایید. در حقیقت شما باید برای کنترل نمودن استثنائاتی کنترل کننده استثنا بنویسید

مقاصد معمول در برنامه نویسی دلفی


حوزه کنترل کننده استثنا:
نیازی نیست تا برای هر نوع استثنا، در همه بلوک ها اقدام به نوشتن کنترل کننده استثنا نمایید.
در حقیقت شما باید برای کنترل نمودن استثنائاتی کنترل کننده استثنا بنویسید که قصد دارید تا درون بلوک خاصی آن استثنائات را کنترل نمایید.
در صورتی که در یک بلوک استثنا رخ دهد و کنترل کننده مربوط به آن استثنای خاص در آن بلوک وجود نداشته باشد، استثنا بلوک فعلی را ترک کرده و به بلوکی پرش می کند که بلوک فعلی را شامل می شود (یا به کدی که بلوک فعلی را فراخوانی کرده است). این چرخه تا زمانی تکرار می شود که استثنا به خرجی ترین سطح برنامه دسترسی پیدا کرده و یا به بلوکی دسترسی پیدا کند که استثنا را کنترل خواهد نمود