وارد کرن عناوین سطری وستونی

خلاصه
1397/06/03

وارد کرن عناوین سطری وستونی هر ستون از صفحه ی گسترده ی شما شامل نوع خاصی از اطلاعات است.مثلا ًستون dateشامل تاریخهاست

وارد کرن عناوین سطری وستونی


هر ستون از صفحه ی گسترده ی شما شامل نوع خاصی از اطلاعات است.مثلا ًستون dateشامل تاریخهاست.برای وارد کردن عناوین تشریعی برای هر ستون مراحل زیر را طی میکنید.
1.گزیننده ی سل را به سل as برده date را تایپ کنید وenterرا برای ثبت عنوان ستون aفشار دهید.
2.گزیننده ی سل را به سل bsبرده#invoic  را تایپ کرده,enter  را برای ثبت عنوان ستون bفشار دهید.
3.گزیننده ی سل را به سل csبرده locationرا تایپ کرده,enter  را برای ثبت ستون cفشار دهید.
4.گزیننده ی سل را به سل dsبردهprice را تایپ کنید آنگاه enter رادبرای ثبت عنوان ستون dفشار دهید.
5.گزیننده ی سل را به سل es بردهtotalرا تایپ کنید وEnterرا برای ثبت عنوان ستون Eفشار دهید.
یک عنوان سطری را با مراحل زیر اضافه کنید.
1.گزیننده ی سل را به سل A13ببرید.
2.TOTALSرا تایپ کنید و ENTERرا برای ثبت عنوان سطری فشار دهید.