اصول مقدماتی رایانه پردازنده

خلاصه
1397/06/02

جهت مطالعه درمورد اصول مقدماتی رایانه پردازنده, نرم افزار نمایشگاه خودرو به این صفحه مراجعه شود

اصول مقدماتی رایانه


پردازنده
پردازنده،  تمام عملیات محاسبه ای، مقایسه ای و منطقی را با سرعت بسیار زیادی انجام می دهد. پردازنده نیز مانند بسیاری از دستگاه ها در مدل های مختلف ارایه می شود.
اگر چه پردازنده، عملیات محاسباتی و منطقی را با سرعت بسیار زیاد انجام می دهد، اما بیشتر پردازنده های امروزی به کمک پردازنده مجهزند تا برای انجام  بعضی از عملیات محاسباتی از آن استفاده می شود و در نتیجه، سرعت افزایش یابد.
کارهایی را که می خواهیم پردازنده  و یا کمک پردازنده انجام دهد ، به صورت دستور العمل بیان می کنیم.رایانه بر طبق دستور العمل مذکور، کار را انجام می دهد.
معمولا تعدادی دستور العمل را به صورت یک مجموعه واحد رایانه ارایه می نماییم. به این مجموعه دستور العمل ها برنامه می گویند.