نحوه مقدار دهی آرایه ها در سی شارپ

خلاصه
1397/06/02

نحوه مقدار دهی آرایه ها در سی شارپ برای مقدار دهی آرایه ها دقیقا مثل ، مقدار دهی متغیر هاست، با این تفاوت که باید از شماره اندیس استفاده کرد

نحوه مقدار دهی آرایه ها در سی شارپ


برای مقدار دهی آرایه ها دقیقا مثل ، مقدار دهی متغیر هاست، با این تفاوت که باید از شماره اندیس استفاده کرد :
اندیس در سی شارپ چیست ؟
خانه های آرایه از 0 تا آخر شماره گذاری می شوند ، مثلا 0 ، 1 ، دو
پس برای دسترسی به خانه ی 2 ، شماره اندیس 1 هست .
نحوه مقدار دهی
ArrayName[indexnumber ]= value
مثال
arrayname[3] = "milad";
در خانه شماره دو آرایه مقدار milad را قرار می دهد .
یک مثال میخواهیم ، یک آرایه برای ذخیره نمرات 4 درس یک دانشجو تعریف کنیم
   double[] AryNumber = new double[5];
           AryNumber[0] = 19.75 ;
           AryNumber[1] = 15.25;
           AryNumber[2] = 13;
           AryNumber[3] = 12.25 ;
           AryNumber[4] = 11.00 ;
نحوه منطقی در حافظه
14.5015.251218.5

گرفتن مقدار از آرایه :
گرفتن مقدار از خانه شماره 1
X= AryNumber[0]