ویروس های رایانه ای اسب تروا

خلاصه
1397/06/01

اسب تروا، برنامه ای است که کارهایی را انجام می دهد که در مستنداتش ذکر نشده است.

ویروس های رایانه ای


اسب تروا
اسب تروا، برنامه ای است که کارهایی را انجام می دهد که در مستنداتش ذکر نشده است.
معمولا این کارها زیان آور نیز هستند. برای مثال هنگامی که کاربر میخواهد با سیستم کار کند، یک برنامه Login تقلبی شماره حساب و کلمه عبور را از کاربر گرفته تا اجازه ورود را به سیستم و کار با آن را صادر نماید. اما پس از فهمیدن شماره حساب و کلمه عبور، اطلاعات کاربر را دستکاری می کند. به عنوان مثالی دیگر، فرض کنید برنامه ای وجود دارد که باید فشرده سازی اطلاعات را انجام دهد. اما در حقیقت پرونده ای را که به آن اعلام می کنند از روی دیسک حذف می کند.