اصول ششه گانه کرکهف

خلاصه
1397/05/31

اصول ششه گانه کرکهف آگوست کرکهف در سال ۱۸۸۳ دو مقاله با عنوان رمز نگاری های نظامی جهت اهداف نظامی منتشر نمود.

اصول ششه گانه کرکهف


آگوست کرکهف در سال ۱۸۸۳ دو مقاله با عنوان رمز نگاری های نظامی جهت اهداف نظامی منتشر نمود. در این دو مقاله شش اصل اساسی وجود داشت که اصل دوم آن به عنوان یکی از قوانین رمز نگاری هنوز هم مورد استفاده دانشمندان در رمز نگاری پیشرفته‌است:
1.    سیستم رمزنگاری اگر نه به لحاظ تئوری که در عمل غیر قابل شکست باشد.
2.    سیستم های رمز نگاری باید هیچ نکته پنهان و محرمانه‌ای برای دیگران  نداشته باشد.فقط تنها چیزی که سری است کلید رمز میباشد.
3.    کلید رمز باید به گونه‌ای قابل انتخاب باشد که اولا بتوان براحتی آن را عوض کرد و ثانیا بتوان آنرا به خاطر سپرد و نیازی به یاداشت کردن کلید رمز نباشد.
4.    متون رمز نگاری باید از طریق خطوط تلگراف قابل مخابره باشند.
5.    دستگاه رمز نگاری یا اسناد رمز شده باید توسط یکنفر قابل حمل و نقل باشد.
6.    سیستم رمزنگاری باید به سهولت قابل راه اندازی باشد.