تعریف شبکه

خلاصه
1397/05/31

ازارتباط میان دو یاچند کامپیوتر به یکدیگر جهت تبادل داده شبکه کامپیوتربه وجود می آید.همانطور که از تعریف فوق مشخص است روش ارتباط مهم نیست

تعریف شبکه: در سیستم های کامپیوتری


ازارتباط میان دو یاچند کامپیوتر به یکدیگر جهت تبادل داده شبکه کامپیوتربه وجود می آید.همانطور که از تعریف
فوق مشخص است روش ارتباط مهم نیست به عنوان مثال برای ارتباط می توان رسانه فیزیکی مانندسیم مسی،و یا غیر فیزیکی
مانند امواج رادیویی و غیره استفاده کرد.
تعریف پروتکل: عبارت است ازایجاد زبان مشترک جهت ارتباط بین کامپیوترها و صرف نظر از نوع سخت افزار،سیستم عامل
و نرم افزار کامپیوتر (قراردادی بین چند کامپیوتر که می خواهند با هم ارتباط بر قرار کنند)که باید قرار داد مشترک به کار ببرند.
سیگنال:در شبکه های کامپیوتری برای انتقال ارتباط ممکن است از رسانه های مختلفی استفاده شود بسته به نوع رسانه مورد
 استفاده اطلاعات می بایست به سیگنال های متناسب طراحی شود .به عنوان مثال اگر رسانه فیبر نوری استفاده کنیم به پالس
نوری تبدیل می شود.
سرویس های ارائه شده توسط یک پروتکل:1- اعلام دریافت بسته(Packet a cknowledgment)به این منظور که گیرنده پس
از دریافت بسته تصدیق دریافت آن را به فرستنده ارسال می کند.2- بخش بندی یا تقسیم بندی اطلاعات (Segmentation)
عبارتند از تقسیم بندی اطلاعات که فرستنده می خواهد به کامپیوتر گیرنده بفرستد به قسمت های کوچکتر که به این قسمت ها
بسته یا Packetمی گویند.
کنترل جریان یا(Flow Control)از این امکان جهت کنترل سرعت ارسال و دریافت بسته ها فرستنده و گیرنده استفاده می شود
نکته: این امکان می تواندسرعت ارسال کنترل کند یا افزایش یا کاهش یابد.
پروتکل می بایست امکانی جهت تشخیص خطا در بسته های ارسالی ودریافتی داشته باشد.تا تعیین کند بسته مورد نظر سالم به
مقصد رسیده است یا نه.یکی از ساده ترین روش های تشخیص خطا روش CRTمی باشد در این روش بیتهای ارسالی با یکدیگر
XORمی شوند و در سمت مقابل گیرنده نیز اطلاعات را XORکرده و با کد CRCدریافتی مقایسه می کند و خطا زا تشخیص
می دهد