تفکرات متن باز چیست؟؟

خلاصه
1397/05/31

تفکرات متن باز چیست تفکر متن باز عبارت است از اینکه مهندس نرم افزار به کا ربران اجازه دهد جهت تغییرات و انتشار مجدد آن نرم افزار ادامه دهد

تفکرات متن باز چیست؟؟


تفکر متن باز عبارت است از اینکه مهندس نرم افزار به کا ربران اجازه دهد جهت تغییرات و انتشار مجدد آن نرم افزار ادامه دهد تا آن نرم افزار قوی تر و با امکانات بیشتری شود و از نظرات مهندسین دیگر در آن برنامه استفاده گردد. اما این امر تضمین شده نیست. بعضی مواقع آنها برنامه هایی قوی تر می سازند. همیشه مهندس اولی که طراحی نرم افزار را انجام داده و ادامه آن توسط شخص دیگری انجام شده خود متعجب می شود که چگونه دیگری بدون اینکه طراحی مدل را ندیده برنامه را به خوبی وبدون استفاده از مدل توسعه طراحی نموده و به این خوبی کار میکند.در حال حاضر نرم افزارهای زیادی متن باز هستند.