تعریف واژه های اختصاصی در کامپیوتر

خلاصه
1397/05/30

تعریف واژه های اختصاصی در کامپیوتردیسک فشرده (Compact Disk CD): دیسکی پاک نشدنی است که اطلاعات صوتی و دیجیتالی را ذخیره می کند.

تعریف واژه های اختصاصی در کامپیوتر


دیسک فشرده (Compact Disk CD): دیسکی پاک نشدنی است که اطلاعات صوتی و دیجیتالی را ذخیره می کند.
دستور کامپیوتر (Computer Instruction): دستوری است که به وسیله واحد پردازش کامپیوتر اطلاعات مربوطه اش قابل تشخیص است. مترادف با دستور ماشین.
پرش شرطی (Conditional Jump): این پرش هنگامی رخ می دهد که شرط پرش برقرار باشد. آن را با پرش بی شرط مقایسه نمایید.
کد شرطی (Condition Code): کدی که نتیجه عمل قبلی را منعکس می سازد ( مثل عمل حسابی). یک CPU ممکنن است یک یا چند کد شرط داشته باشد که به طور جداگانه در CPU یا بخشی از یک ثبات کنترل بزرگتر ذخیره می شود. به آن پرچم هم می گویند.
گذرگاه کنترل (Contorol Registers): ثبات هایی از CPU برای کنترل برای کنترل اعمال CPU به کار می روند. بسیاری از این بات ها قابل رویت کاربر نیستند.
ذخیره ساز کنترل (Contorol strong) : بخشی از ذخیره ساز حاوی ریز کد است.
واحد کنترل (control Unit) : آن بخش از CPU که اعمال آن را کنترل می کند، از جمله اعمال عملیات ALU، انتقال داده درون CPU، و تبادل داده و سیگنال های کنترل بیرونی به مدار واسط خارجی (مثل گذرگاه سیستم).
اتصال سریال (Daisy Chain): روشی از اتصالات درونی وسایل برای تعیین اولویت وقفه که از اتصال سری منبع حاصل می گردد.
گذرگاه داده (Data Bus): آن بخش از گذرگاه سیستم که برای انتقال داده به کار می رود.
تبادل داده (Data Commuication): انتقال داده بین وسایل مختلف. عبارت معمولا i/o را جدا می داند.