پیشگیری دومین مرحله برای مبارزه با ویروس ها

خلاصه
1397/05/29

ضرورت ارتباط با بقیه افراد و رایانه ها باعث ورود ویروس به سیستم می شود. باید نرم افزارهای کاربردی تهیه کنیم و یا آن ها را تعویض نماییم

پیشگیری : دومین مرحله برای مبارزه با ویروس ها
ضرورت ارتباط با بقیه افراد و رایانه ها باعث ورود ویروس به سیستم می شود. باید نرم افزارهای کاربردی تهیه کنیم و یا آن ها را تعویض نماییم، سیستم عامل جدید نصب کنیم و ... هر چه ارتباط  بیشتر شود، احتمال ورود و بروز ویروس نیز بیشتر می شود. بنابراین، اگر دیسکی در ماشین دیگری مورد استفاده قرار گرفته است، بهتر است ابتدا آن را بررسی کنیم که ویروسی نباشد.
همچنین، بر روی رایانه کنترل دستیابی نصب کنیم تا هر کس نتواند با آن کار کند. برای مثال کودکان نتوانند بازی های رایانه ای اجرا کنند. بهتر است عادت کنیم که هنگام خاموش کردن رایانه، دیسک های نرم را از دستگاه خارج نماییم تا زمانی که مجددا آن را روشن می کنیم، سیستم از دیسک نرم راه اندازی نشود و در صورت آلوده بودن به ویروس در سیستم منتشر نگردد.
در صورت استفاده از اینترنت ابتدا باید Web Site را برای عاری بودن از ویروس مورد بررسی قرار دهیم.