آماده سازی اولین مرحله برای مبارزه با ویروس ها

خلاصه
1397/05/29

آماده سازی: اولین مرحله برای مبارزه با ویروس ها, مهمترین کار برای آماده سازی، تنها پرونده های پشتیبان است. فایده این کار تنها متوجه مبارزه با ویروس نیست.

آماده سازی: اولین مرحله  برای مبارزه با ویروس ها
مهمترین کار برای آماده سازی، تنها پرونده های پشتیبان است. فایده این کار تنها متوجه مبارزه با ویروس نیست. بلکه هنگام بروز هر اشکال دیگری هم می توانیم از پرونده های پشتیبان استفاده کنیم. بنابراین، از تمام پرونده های روی دیسک، پشتیبان تهیه و در محل امنی نگهداری می کنیم. به علاوه، نسخه دیگری از پرونده های سیستم را بر روی دیسک نرم می نوسیم و از آن ها نیز محافظت می کنیم. چنانچه سیستم آلوده به ویروس شد، از این دیسک و دیسک های پشتیبان باید به صورت ((حافظت شده در برابر نوشتن)) استفاده کنیم.