شکل نرمال سازی دوم در تنظیم ساختار جدول های بانک اطلاعات

خلاصه
1397/05/29

شکل نرمال سازی دوم در تنظیم ساختار جدول های بانک اطلاعات هر فیلد غیر کلید، باید به تمام فیلد های موجود در کلید اولیه وابسته باشد.

شکل نرمال سازی دوم در تنظیم ساختار جدول های بانک اطلاعات


هر فیلد غیر کلید، باید به تمام فیلد های موجود در کلید اولیه وابسته باشد. دقت داشته باشید که هر کلید اولیه می تواند بیش از یک فیلد باشد. به عنوان مثال، ممکن است در یک جدول، دو فیلد به عنوان فیلد کلید منظور شوند. در جدول home که مربوط به مشخصات خوبگاه است، ممکن است فیلد StNo (شماره دانشجویی) و فیلد Code (کد خوابگاه) تشکیل دهنده کلید اصلی باشند. در این صورت، اگر فیلدی برای نام خوابگاه در نظر گرفته شود، این نام به هر دو فیلد مربوط نمی شود و در نتیجه شکل نرمال دوم را نقض می کند. بنابراین در صورت نیاز به این فیلد، باید آن را در جدول دیگری ارائه کرد. هر جدولی که در شکل نرمال دوم باشد، در شکل نرمال اول نیز هست.