خصوصیات و ویژگی های یک سیستم چیست؟(4)

خلاصه
1397/05/27

یکپارچگی چیست: یکپارچگی به روش کلی سیستم و همبستگی اجزا و زیر سیستم های تشکیل دهنده آن اشاره می کند. ممکت است هر جزء سیستم به تنهایی و به صورت مجزا و تکی درست کار کند

خصوصیات و ویژگی های یک سیستم چیست؟(4)

از مقدمات و تعاریف بالا می تون خصوصیات زیر را برای هر سیستم به ویژه سیستم های اداری و همچنین مدیریتی ، و تجاریی  و مشابه آن ها  که عبارتند از:
1.    سازمان (شامل تمام طبقه و ترتیب یا سلسله مراتب مدیریت).
2.    اثر متقابل
3.    وابستگی متقابل
4.    یک پارچگی
5.    هدف مرکزی یا هدف کلی
یکپارچگی چیست: یکپارچگی به روش کلی سیستم و همبستگی اجزا و زیر سیستم های تشکیل دهنده آن اشاره می کند. ممکت است هر جزء سیستم به تنهایی و به صورت مجزا و تکی درست کار کند اما  در یکپارچگی، نحوه کار سیستم به صورت کل و بین اجزا و زیر سیستم های یک سیستم وجود داشته باشد و وجود این هماهنگی و سازگاری لازم و کافی بین اجزا و زیر سیستم های یک سیستم وجود داشته باشد و وجود این هماهنگی، از اهمیت بسیار برخوردار است و از ویژگی های یک سیستم خوب است.
هدف مرکزی یا هدف کلی: از دیگر ویژگی های هر سیستم، هدف اصلی یا هدف مرکزی آن است که سیستم به خاطر نیل به آن هدف بوجود می آمده است. بنابراین در هر سیستم رسیدن هر یک از کلی سیستم به صورت یکپارچه مورد نظر است. اینجاست که هماهنگی بین نحوه عملکرد زیر سیستم های یک سیستم از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است