خصوصیات و ویژگی های یک سیستم چیست؟(3)

خلاصه
1397/05/27

خصوصیات و ویژگی های یک سیستم چیست؟(3)از مقدمات و تعاریف بالا می تون خصوصیات زیر را برای هر سیستم به ویژه سیستم های اداری و همچنین مدیریتی

خصوصیات و ویژگی های یک سیستم چیست؟(3)

از مقدمات و تعاریف بالا می تون خصوصیات زیر را برای هر سیستم به ویژه سیستم های اداری و همچنین مدیریتی ، و تجاریی  و مشابه آن ها  که عبارتند از:
1.    سازمان (شامل تمام طبقه و ترتیب یا سلسله مراتب مدیریت.
2.    اثر متقابل
3.    وابستگی متقابل
4.    یک پارچگی
5.    هدف مرکزی یا هدف کلی
وابستگی متقابل : وابستگی متقابل به این معناست که قسمت های مختلف یک سیستم به یکدیگر وابسته اند و بر اساس یک طرح با یکدیگر ارتباط دارند و پیوند داده شده اند و به صورت هماهنگ کار می کنند. در هر سیستم به طور متعارف در اغلب موارد هر زیر سیستم خروجی یک یا چند زیر سیستم دیگرر را به عنوان ورودی به کار می برد، بنابراین نحوه عملکرد آن به خروجی یک یا چند زیر سیستم دیگر را به عنوان ورودی به کار می برندد، بنابراین نحوه ی عملکرد آن به خورججی آن زیر سیستم ها بستگی خواهد داشت. این وابستگی متقابل بین زیر سیستم های دیگر و در نتیجه در خود سیستم اصلی نیز متاثر خواهد گذاشت.