خصوصیات و ویژگی های یک سیستم چیست؟(1)

خلاصه
1397/05/27

خصوصیات و ویژگی های یک سیستم چیست؟(1)از مقدمات و تعاریف بالا می تون خصوصیات زیر را برای هر سیستم به ویژه سیستم های اداری و همچنین مدیریتی

خصوصیات و ویژگی های یک سیستم چیست؟(1)

از مقدمات و تعاریف بالا می تون خصوصیات زیر را برای هر سیستم به ویژه سیستم های اداری و همچنین مدیریتی ، و تجاریی  و مشابه آن ها  که عبارتند از:
1.    سازمان (شامل تمام طبقه و ترتیب یا سلسله مراتب مدیریت).
2.    اثر متقابل
3.    وابستگی متقابل
4.    یک پارچگی
5.    هدف مرکزی یا هدف کلی
تعریف اول سازمان: برای اینکه گروهی  از اشخاص برای رسیدن به هدف  خاصی به طور موثر و کارا با یکدیگر فعالیت کنن باید یک نظام ساختاری برای آن طراحی شود، که این کار نیازمند سازماندهی است. سازمان رشته ای از روابط منظم و عقلایی است که برای تعیین وظایف و حدود اختیارات اشخاص و روابط بین آن ها برای رسیدن به هدف خاصی به صورت گروهی کار می کنند، برقرار می گردد . تشکیل سازمان شامل تعیین صریح حدود اختیارات می گردد که طبق آن وظایف افراد گروه از هم تفکیک می شود و در عین حال بین وظایفی که اجرای آن ها برای تحقق هدف معیین لازم است،  ارتباط و هماهنگی برقرار می شود. سازمان ، متضمن  ساختار و ترتیب  در درون سیستم است و برای  رسیدن به هدف مورد نظر باید اجزای سیستم طوری ترتیب داده شوند که مکمل یکدیگر بوده به هم کمک نمایند. این کار متضمن دسته بندی وظایف ، کارها و فعالیت ها، تشکیل قسمت ها و بخش هایی به نام دوایر یا بخش هایی در درون سازمان و اختصاص فعالیت ها و وظایف مورد نظر به آن دوایر، تهیه و تامین هماهنگی های لازم بین فعالیت های دوایر و بخش ها از طریق استقرار قواعد و طرح و کنترل رعایت اجرای قواعد می باشد.