مجموعه ای از تعاریف اختصاصی لغات کامپیوتر

خلاصه
1397/05/27

مجموعه ای از تعاریف اختصاصی لغات کامپیوترورودی خروجی (Input –Output): انجام یک عمل ورودی یا خروجی یا هر دو.

مجموعه ای از تعاریف اختصاصی لغات کامپیوتر

ورودی خروجی (Input –Output):  انجام یک عمل ورودی  یا خروجی  یا هر دو. به انتقال داده بین کامپیوتر و یک وسیله  جانبی  متصل به آن اشاره دارد.
ثبات آدرس دستور (Instruction Address Register):ثباتی با کاربرد  خاص  که برای نگهداری  آدرس دستور مورد  اجرای بعدی به کار می رود.
مدار مجتمع (Intergrated Circuit):  قطعه ظریفی  از ماده جامد، مانند سیلیکان که بر روی آن مجموعه ای  از عناصر الکترونیک و اتصالاتشان پیاده می شود.
وقفه (Interrupt): توقف  یک فرآیند، مانند اجرای یک برنامه کامپیوتر، به وسیله ی رخدادی در بیرون آن فرآیند، طوری  اجرا می شود که فرآیند قابل اجرای مجدد باشد. مترادف با توقف.
سیکل وقفه (Interrupt Cycle): آن بخش  از سیکل دستور که در حین آن CPU  به دنبال وقفه می گردد.
آدرس غیر مستقیم (Indiret Cycle): آن بخش از سیکل  دستور ه طی آن CPU یک دستیابی  حافظه را برای تبدیل آدرس غیر مستقیم به آدرس مستقیم انجام می دهد.
گذرگاه داده  (Data Bus):  آن بخش از گذرگاه سیستم که برای انتقال داده به کار می رود.
تبادل داده (Data Commuication): انتقال داده بین وسایل مختلف. عبارت معمولا i/o را جدا می داند.