تعاریف اصطلاحات مورد نیاز در کامپیوتر

خلاصه
1397/05/27

تعاریف اصطلاحات مورد نیاز در کامپیوترi/o تحت کنترل وقفه (Interrupt-Driven ): نوعی i/o است. CPU یک فرمان I/O صادر می کند

تعاریف اصطلاحات مورد نیاز در کامپیوتر

i/o تحت کنترل وقفه (Interrupt-Driven ): نوعی i/o  است. CPU یک فرمان  I/O صادر می کند و سپس  به اجرای دستور بعدی ادامه می دهد و هرگاه مدول I/O کارش را تمام کرد به CPU وقفه می دهد.
کانال:  مدول I/O  نسبیتا پیچیده که CPU را از انجام کارهای جزئی  رها می سازد. یک کانال I/O رشته ای از فرامین I/O را از حافظه اصلی بدون دخالت CPU انجام می دهد.
کنترلگر I/O: (I/O Contoroller): یکی از اجزای اصلی یک کامپیوتر . این بخش مسئولیت کنترل وسیله یا وسیه خارجی  است (وسایل جانبی) و نیز مسئول تبادل داده بین آن وسایل و حافظه اصلی و یا ثبات CPU است.
پردازنده I/O (I/O Processor):  یک مدول I/O با پردازنده خاص خود است. قادر به اجرای دستورات I/O  خاص خود و در برخی موارد دستورات همه منظوره ماشین است.
I/O ایزوله شده (Isolated I/O):  روشی از آدرس دهی مدول های I/O و وسایل خارجی است.  با فضای آدرس I/O به طور متفاوت از حافظه اصلی برخورد می شود. دستورات ماشین I/O خاصی باید به کار رود. آن را با I/O نگاشت حافظه مقایسه کنید.
متغیر محلی ( local Variable): متغییری که فقط در یک بخش  از برنامه کامپیوتر تعریف شده و به کار می رود.
ارجاع محلی (Locality Of Reference):  تمایل یک پردازنده به دست یابی به یک مجموعه مکان های حافظه و تکرار آن در یک دوره از زمان.
دیسک مغناطیسی (Megnetic Disk): یک صفحه مسطح دایره ای با لایه ای مغناطیسی در یک یا دو سمت آن ، جهت ذخیره داده.