زمان ثبت اطلاعات از صندوق مکانیزه به دفاترقانونی

خلاصه
1397/05/26

مشاورین املاک پس از اینکه اطلاعات را در صندوق مکانیزه وارد کردند پس از یک مدت باید اطلاعات را در دفاتر درآمد و هزینه ثبت نمایند. مودیان مالیاتی موظفند حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به سامانه های فروشگاهی را در دفاتر قانونی حسب مورد ثبت نمایند

زمان ثبت اطلاعات از صندوق مکانیزه به دفاترقانونی


مشاورین املاک پس از اینکه اطلاعات را در صندوق مکانیزه وارد کردند پس از یک مدت باید اطلاعات را در دفاتر درآمد و هزینه ثبت نمایند. مودیان مالیاتی موظفند حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به سامانه های فروشگاهی را در دفاتر قانونی حسب مورد ثبت نمایند. به عبارتی می توان گفت تنها ثبت اطلاعات در صندوق های مکانیزه کافی نیست و پس از مدتی که اطلاعات را در نرم افزارهای صندوق مکانیزه ثبت نمودید باید آنها را وارد دفاتر قانونی مثلا دفتر درآمد و هزینه مشاغل کنید. لازم به ذکر است که نحوه تحریر دفاتر درآمد و هزینه هم یک آیین نامه و روش دارد که باید آن را یاد بگیرید. اگر می خواهید نرم افزار صندوق مکانیزه خریداری نمایید می توانید نرم افزار صندوق مکانیزه املاک سرو را خریداری نمایید.


خرید نرم افزار صندوق مکانیزه سرو