راهنمای مدیریت وب سایت 5

خلاصه
1397/05/25

انتخاب نوع آیتم منوتصویر 1-6 صفحه انتخاب نوع آیتم منو در تصویر 1-6 می توان یکی از موارد را انتخاب نمود برخی از موارد پرکاربرد عبارتند از:

انتخاب نوع آیتم منو

 1-6 صفحه انتخاب نوع آیتم منو
 1-6 می توان یکی از موارد را انتخاب نمود برخی از موارد پرکاربرد عبارتند از:
•    یک مطلب خاص: با انتخاب این گزینه می توان کاری کرد که پس از کلیک بر روی این منو یک مطلب خاص نمایش داده شود.
•    لیست مجموعه: با انتخاب این گزینه می توان کاری کرد که پس از کلیک بر روی این منو یک تمامی مطلب یک مجموعه بصورت لیست وار نمایش داده شود.
•    مطالب ویژه: با انتخاب این گزینه می توان کاری کرد که پس از کلیک بر روی این منو تنها مطالب ویژه نمایش داده شود.
•    مطالب بایگانی شده : با انتخاب این گزینه می توان کاری کرد که پس از کلیک بر روی این منو تنها مطالبی را که بایگانی کرده ایم نمایش داده شود.
•    لیست همه مجموعه: با انتخاب این گزینه می توان کاری کرد که پس از کلیک بر روی این منو تمام مطالب درون تمام ها بصورت لیست وار نمایش داده شود.