نوار منو در نرم افزار نمایشگاه اتومبیل سرو

خلاصه
1397/05/25

در نرم افزار نمایشگاه اتومبیل سرو که یک نرم افزار ویژه و جامع و همه کاره جهت نمایشگاه های اتومبیل سراسر کشور است.

نوار منو در نرم افزار نمایشگاه اتومبیل سرو


در نرم افزار نمایشگاه اتومبیل سرو که یک نرم افزار ویژه و جامع و همه کاره  جهت نمایشگاه های اتومبیل سراسر کشور است یک نوار منو در بالا میزکار نرم افزار نمایشگاه خودرو سرو وجود دارد که به این نوار،  نوار منو می گویند. منو یک کلمه انگلیسی است که در فارسی به معنای فهرست می باشد. شکل نوار منو در نرم افزار نمایشگاه اتومبیل سرو به صورت زیر است.

در نرم افزار نمایشگاه خودرو سرو نوار منو فهرستی از کارها و خدماتی که نرم افزار به شما ارائه می دهند را نمایش می دهد.  در کنار هر منو یک تصویر وجود دارد که به آن عکس منو گفته می شود.
کاربرد نوار منو در نرم افزار نمایشگاه اتومبیل سرو عبارت است:
1-    تسریع انجام کارها در نرم افزار
2-    نمایش فهرستی از خدماتی که نرم افزار نمایشگاه اتومبیل سرو به کاربر ارائه می کند
3-    زیبایی بخشیدن به نرم افزار
4-    دسته بندی خدمات ارائه شده به کاربر
انواع منو در نرم افزار نمایشگاه خودرو سرو
در نرم افزار نمایشگاه اتومبیل سرو چندین منو وجود دارد.
1-    منوهای اصلی نرم افزار
در نرم افزار جامع نمایشگاه اتومبیل سرو این منوها فهرست های اصلی نرم افزار را نشان می دهند. برای مثال منوی خودرو یا قولنامه یک منوی اصلی می باشد.
2-    زیر منوهای منوی اصلی نرم افزار
در نرم افزار ویژه نمایشگاه های اتومبیل هر منو دارای زیر شاخه های دیگر است، برای مثال در نرم افزار نمایشگاه اتومبیل سرو منوی ابزارها  دارای زیرمنوی های چک نگار، دفترچه تلفن، یادآوری، ماشین حساب و... می باشد. در اصل به چک نگار زیر منوی، منوی ابزارها می گویند.

3-    منوهای فرمان

در نرم افزار کاربردی خودرو یا همان نمایشگاه های اتومبیل در لیست ها هنگامی که بر روی یک لیست راست کلیک می کنید یک منو باز می شود که به این منو منوی فرمان گفته می شود.

برای خرید نرم افزار نمایشگاه اتومبیل سرو کلیک کنید