گزارش به روزرسانی شماره 54 نرم افزار نمایشگاه اتومبیل سرو

خلاصه
1397/05/23

نرم افزار نمایشگاه اتومبیل سرو به نسخه پنجاه و چهار یا 54 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار نمایشگاه ات

گزارش به روزرسانی شماره 54 نرم افزار نمایشگاه اتومبیل سرو
نرم افزار نمایشگاه اتومبیل
سرو به نسخه پنجاه و چهار یا 54 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار نمایشگاه اتومبیل سرو را بصورت رایگان دریافت نمایند.
اصلاحات و تغییرات جدید در نسخه 54 نرم افزار نمایشگاه اتومبیل سرو عبارتند از:
جلوگیری از پرش تاریخ در هنگام پر بودن کادرهای روز و ماه
 حفظ موقعیت بانک یا صندوق انتخابی در قسمت امورمالی
  افزودن میانبر دوبار کلیک همانند اینتر برای انتقال باقیمانده در قسمت امورمالی
 تغییر در قسمت عناوین هزینه
 تغییر در قسمت عناوین اموال
افزودن کدرزرو اموال
 چاپ لیست گروهی اتومبیل ها
 جلوگیری از حذف عنوان هزینه در صورتی که سند خورده بود
تغییرات در دیتابیس

خرید نرم افزار نمایشگاه اتومبیلسایر مقالات آموزشی شرکت نرم افزاری آبان رایان البرز :