روند ثبت صندوق مکانیزه نمایشگاه اتومبیل در دارایی

خلاصه
1397/05/22

روند ثبت صندوق مکانیزه نمایشگاه اتومبیل در دارایی نمایشگاه های اتومبیل سراسر کشور پس از خرید نرم افزار صندوق مکانیزه نمایشگاه اتومبیل سرو از شرکت مهندسی آبان رایان البرز باید مراحلی را طی نمایند

روند ثبت صندوق مکانیزه نمایشگاه اتومبیل در دارایی


نمایشگاه های اتومبیل سراسر کشور پس از خرید نرم افزار صندوق مکانیزه نمایشگاه اتومبیل سرو از شرکت مهندسی آبان رایان البرز باید مراحلی را طی نمایند تا نرم افزار خود را در سامانه و نرم افزار یکپارچه سازمان مالیاتی کشور ثبت نمایند.
مراحل ثبت صندوق مکانیزه نمایشگاه اتومبیل در نرم افزار دارایی
گامل اول: خرید نرم افزار صندوق مکانیزه فروشگاهی

نمایشگاه های اتومبیل یا بنگاه های معاملات خودرو ابتدا باید نرم افزار صندوق مکانیزه نمایشگاه اتومبیل سرو را از طریق لینک زیر خریداری نمایند.
خرید نرم افزار صندوق مکانیزه نمایشگاه اتومبیل
گام دوم: دریافت فاکتور خرید و فرم تاییدیه دارایی
شرکت مهندسی آبان رایان البرز پس از خرید نرم افزار توسط بنگاه داران، همراه با بسته نرم افزار یک صورتحساب فروش و یک برگه تاییدیه یک برگه تاییدیه ممهور به مهر برای نمایشگاه های خودرو جهت اخذ تاییدیه از سازمان مالیاتی ارسال می کند.
گام سوم: نصب نرم افزار
نمایشگاه داران پس از خرید باید طبق فیلم آموزشی نرم افزار صندوق مکانیزه نمایشگاه خودرو سرو را بر روی سیستم خود نصب و راه اندازی نمایند.
گام چهارم: ثبت نرم افزار در سامانه اداره دارایی
نمایشگاه داران پس از خرید آنلاین یا از مراکز فروش نرم افزارهای صندوق مکانیزه باید نرم افزار را در سامانه اداره مالیات کشور ثبت نمایند.
گام پنجم: مراجعه به اداره دارایی جهت اعلام خرید نرم افزار
نمابشگاه داران باید فرم تاییدیه نرم افزار به همراه فاکتور فروش را به اداره دارایی محل برده و تاییدیه نصب و خرید نرم افزار را از اداره مالیاتی محل دریافت نمایند.

 

برای خرید نرم افزار صندوق مکانیزه نمایشگاه اتومبیل کلیک کنید