اصلاح اعراض در مشاور املاک ها چیست؟

خلاصه
1397/05/20

اصلاح اعراض در مشاور املاک ها چیست؟معنای اعراض در کلمه بر طبق لغتنامه دهخدا اعراض به معنای «روی گردانیدن از چیزی»

اصلاح اعراض در مشاور املاک ها چیست؟

معنای اعراض در کلمه


بر طبق لغتنامه دهخدا اعراض به معنای «روی گردانیدن از چیزی» و بر طیق لغتنامه معیین به معنای «روی گردانیدن، برگشتن و پرهیز کردن» می باشد.
مفهوم کلی اعراض چیست؟
منظور از اصلاح «اعراض» که در بین مشاورین املاک رایج است به گذشتن یک مالک ملک از مال و دارای اش اعراض می گویند.

 

برای خرید نرم افزار مشاور املاک کلیک کنید